5. kyu (oranžový pás)

5.kyu

KIHON:

1. HD teisho tsuki

2. HD ura uke

3. HD ushiro geri

4. HD age kakuto uke

5. NAD kansetsu geri

6. ST tai sabaki s kake uke a gyaku tsuki, na druhou stranu tai sabaki nagashi uke a gyaku tsuki

KIHON IDO:

1. SD ayumi ashi do SHD cyokaku gedan tetcui uchi a sayu uraken uchi stažení přední nohy do SD//

   zpět SD ushiro ayumi ashi do SHD cyokaku gedan tetcui uchi a sayu uraken uchi

   přední nohu stáhnout do SD

2. SD ayumi ashi chudan oi tsuki, gyaku rukou age uke a chudan oi tsuki //

    zpět SD ushiro ayumi ashi chudan oi tsuki, gyaku rukou age uke a chudan oi tsuki

3. ZD ayumi ashi jodan oi tsuki, gyaku rukou yoko uke a jodan oi tsuki //

    zpět ZD ushiro ayumi ashi jodan oi tsuki, gyaku rukou yoko uke a jodan oi tsuki

4. ZD mae geri , gyaku tsuki // mawate

5. SHD ayumi ashi chudan oi tsuki gyaku rukou do ZD harai uke a zpět do SHD oi tsuki chudan//

    zpět SHD ushiro ayumi ashi chudan oi tsuki gyaku rukou do ZD harai uke a zpět do SHD

    oi tsuki chudan

6. NAD suri ashi gyaku tsuki // zpět NAD ushiro suri ashi kake uke a gyaku tsuki

OYO IDO:

1. ST suri ashi gyaku tsuki

2. ST suri ashi mae ken (kizami ) tsuki

3. ST suri ashi yokomen uraken uchi

4. ST suri ashi mae ken tsuki, gyaku tsuki

5. ST hineri yoko geri

KUMITE:

NEKO ASHI DACHI KUMITE

Ú: NAD do ZD mae ken tsuki /NAD ayumi ashi do ZD oi tsuki ( jodan /chudan ) střídat

    útoky

O: HD do NAD tai sabaki s kake /harai anebo yoko uke/kizami mae geri /gyaku tsuki

SANDAN UKE BARAI – NI

Ú: SD ayumi ashi oi tsuki jodan, ayumi ashi do SD oi tsuki chudan a ayumi ashi do SHD

     oi tsuki chudan

O: SD ushiro ayumi ashi age uke gyaku tsuki, ushiro ayumi ashi do SD yoko uke gyaku

     tsuki a ushiro ayumi ashi do SHD harai otoshi uke gyaku tsuki

OYO BUNKAI MAWASHI UKE

Ú: ST ayumi ashi ZD oi tsuki

O: ST tai sabaki s aplikací mawashi uke dle vlastního pojetí bunkai (např. kake uke, páka na loket)

KATA:

Gekisai dai Ichi, Gekisai dai Ni

KIHON BUNKAI KATA:

Gekisai dai Ichi

Zde naleznete vysvětlívky ke zkušebnímu řádu http://www.karatetrinec.cz/?p=567.