1. DAN (černý pás)

1.DAN

KIHON:

Kihon techniky 8.kyu – 1.kyu

KIHON IDO:

1. SD ayumi ashi ren tsuki // ushiro ayumi ashi ren tsuki

2. SD ayumi ashi morote yoko uke s gyaku tsuki // stejné zpět

3. SD ayumi ashi age uke, gyaku tsuki, hineri mae geri vrátit zpět a oi tsuki // stejné zpět

4. SD do ZD gedan uke přední noha do NAD yoko uke přední noha do SD gyaku tsuki //

   mawate

OYO IDO:

1. ST ayumi suri ashi sanbon tsuki / jodan , chudan , chudan /

2. ST ayumi ashi oi tsuki, suri ashi mae ken tsuki (stejnou rukou), suri ashi gyaku tsuki

3. ST Suri ashi shomen uraken uchi gyaku tsuki

4. ST hineri mae geri suri ashi ren tsuki

5. ST hineri mae geri vrátit zpět ushiro geri gyaku tsuki, suri ashi mae ken tsuki

6. ST suri ashi mae ken tsuki yose ashi gyaku tsuki, hineri mawashi geri

7. ST kizami mawashi geri, hineri mae geri suri ashi mae ken tsuki suri ashi gyaku tsuki

KUMITE:

RANZOKU KUMITE GEKISAIDAI NI

JIYU KUMITE

Cvičenec předvede techniky ve volném kumite

1. oi tsuki

2. gyaku tsuki

3. uraken uchi

4. mae geri

5. mawashi geri

KATA:

Gekisai dai Ichi, Gekisai dai Ni, Sanchin, Tensho, Saifa, Seiyunchin

 

KIHON BUNKAI KATA:

Seiyunchin