2. DAN (černý pás)

1.DAN

KIHON:

Kihon techniky dle výběru zkušebního komisaře

KIHON IDO:

1. ZD ayumi ashi ren tsuki // ushiro ayumi ashi ren tsuki

2. SD ayumi ashi morote harai otoshi uke gyaku tsuki // stejné zpět

3. NAD ayumi ashi do SHD harai otoshi uke překrok do ZD gyaku tsuki přední noha

    stáhnout zpět do NAD gedan uke // mawate

4. SD ayumi ashi do NAD yoko uke, přední noha do ZD jodan gyaku tsuki vytočení do

    SHD harai otoshi uke zadní nohu stáhnout do SD gyaku tsuki // mawate

5. SD ayumi ashi do NAD yoko uke, kizami mae geri, gyaku tsuki, ayumi ashi SD kake

    uke gyaku tsuki // mawate

OYO IDO:

1. ST suri ashi mae ken tsuki suri ashi gyaku tsuki hineri mawashi geri gyaku tsuki

2. ST kizami mawashi geri hineri mae geri ushiro geri a gyaku tsuki

3. ST Suri ashi shomen uraken uchi gyaku tsuki, hineri mae geri gyaku tsuki

4. ST hineri mae geri vrátit zpět ushiro ura mawashi geri gyaku tsuki, suri ashi mae ken

    tsuki

5. ST suri ashi mae ken tsuki yose ashi gyaku tsuki, kaiten gari

6. ST kizami ura mawashi geri, hineri ura mawashi geri suri ashi uraken uchi suri ashi

    gyaku tsuki

KUMITE:

JIYU KUMITE

RANDORI KUMITE

RANZOKU KUMITE GEKISAIDAI ICHI / NI

KATA:

Gekisai dai Ichi, Gekisai dai Ni, Sanchin, Tensho, Saifa, Seiyunchin, Shisochin

 

KIHON BUNKAI:

Shisochin