3. DAN (černý pás)

1.DAN

KIHON:

Kihon techniky dle výběru Zkušebního komisaře

KIHON IDO:

1. SHD ayumi ashi ren tsuki // ushiro ayumi ashi ren tsuki

2. ZD ayumi ashi SD yoko uke ayumi ashi SHD harai otoshi uke, ushiro ayumi ashi SHD

    harai otoshi uke vytočení do ZD gyaku tsuki // mawate

3. ZD hineri mae geri oi tsuki do SD ayumi ashi do NAD gedan uke gyaku tsuki, ushiro

    ayumi ashi do ZD age uke ren tsuki // mawate

4. ZD hineri mae geri dokročit do NAD gedan uke, yoko uke a gyaku tsuki, ayumi ashi

    do ZD yoko uke ren tsuki // mawate

OYO IDO:

OYO IDO NO KAMAE TECHNIKY Z 8.KYU – 2.DAN

KUMITE:

JIYU KUMITE

RANDORI KUMITE

RANZOKU KUMITE GEKISAIDAI ICHI / NI

KATA:

Gekisai dai Ichi, Gekisai dai Ni, Sanchin, Tensho, Saifa, Seiyunchin, Shisochin, Sanseru

 

KIHON BUNKAI:

Sanseru